Sai

Sai

Tôi không biết cụ thể mình muốn nói gì, nhưng đại để thì ý của tôi là như thế.